Plan

Mga Pathway o Daan

Patuloy ang pagbabago
Patuloy lagi na matuto

Ang mga plano ay nagbabago, ang mga karera ay nagbabago, ang job skills at requirements sa edukasyon ay nagbabago

Ang ating ekonomiya ay nangangailangan ng karagdagang edukasyon upang magtagumpay sa lugar ng trabaho.

Ang napaka-flexible na post-secondary system ng BC ay nagbibigay ng iba't-ibang pathway upang magamit mo ang iyong natutunan hanggang makuha mo ang edukasyon at skills na iyong kinakailangan.

Iniisip mo ba kung paano ma-access sa unang beses ang post-secondary, o plano mo bang bumalik upang i-upgrade ang iyong skills? Ang isa sa mga opsyon sa ibaba ay maaring siyang kinakailangan mo para sa isang bagong kinabukasan.

 1. DIRETSONG PAGPASOK SA UNIBERSIDAD
  Ang high school graduates na may required na mga high school na kurso at mga grado ay maaring diretsong pumasok sa unibersidad upang mag-aral ng undergraduate degree.
 2. ADULT BASIC EDUCATION PROGRAM
  I-upgrade ang iyong basic skills sa pagbabasa, pagsusulat, computer literacy, at Math nang makuha ang katumbas ng Grade 12 (ibig sabihin, BC Adult Graduation Diploma).
 3. ADULT SPECIAL EDUCATION PROGRAMS
  Para sa mga taong may mga kapansanan, ito'y access sa isang pang-edukasyong kapaligiran, lugar para makuha ang job skills, dagdagan ang mga kakayahan sa trabaho/buhay, at/o mag-transisyon patungo sa lugar ng trabaho.
 4. CAREER/VOCATIONAL PROGRAMS
  Makakuha ng practical training, hanggang tatlong taon, upang makahanap ka kaagad ng trabaho sa mga ispesipikong okupasyon.
 5. PINAGSAMANG ESL/CAREER PROGRAMS
  Para sa mga nag-aaral ng pangalawang wika, upang sila'y makapagdibelop ng skills sa komunikasyon, theoretical, at practical skills na kinakailangan para sa mga ispesipikong okupasyon.
 6. CO-OPERATIVE EDUCATION PROGRAMS
  Para sa mga post-secondary na estudyante; ito'y may-bayad na practical work experience na may kinalaman sa iyong akademiko, karera, o technical program.
 7. DISTANCE AND ONLINE LEARNING
  Ito'y pagkakataong mag-aral at matuto mula kahit saan (sa bahay, sa coffeeshop, trabaho, atbp.), kahit kailan.
 8. EMPLOYMENT PREPARATION PROGRAMS
  Tingnan kung ano ang iyong mga opsyon sa karera, mag-focus sa self-exploration at skill building para sa lugar ng trabaho.
 9. ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL) PROGRAMS
  Pahusayin ang iyong ESL skills sa pananalita at pakikinig, pagbabasa, bokabularyo, panitikan, at pagsusulat. Ito'y maaring para sa personal na pag-unlad o para mag-transisyon patungo sa ibang post-secondary programs.
 10. FOUNDATIONS TRADES TRAINING
  Ito ay pre-apprenticeship programs na nag-aalok ng credit para sa technical training na bahagi ng isang apprenticeship, at ito'y nagbibigay ng entry level skills upang makahanap ka ng isang employer na mag-iisponsor sa iyong apprenticeship training.
 11. EXTERNAL O KAYA STUDY ABROAD
  Makakakuha ka rito ng university credits para sa iyong mga pag-aaral, at kasabay nito'y makakakuha ka rin ng international educational experience.
 12. GENERAL EDUCATION DEVELOPMENT(GED)
  Ang Paghahanda at Testing ay mabisang paraan upang matagumpay na makompleto ang isang Secondary School Equivalency Certificate. Ang GED ay binubuo ng limang multiple choices tests sa language arts writing, language arts reading, social studies, science, at math. Magagamit mo ito para sa requirements sa pagpasok sa post-secondary program.
 13. PART-TIME NA PAG-AARAL
  Ang pagkuha ng isa o dalawang kurso bawat semestre ay karaniwang itinuturing bilang part-time na pag-aaral. Ang ilang part-time programs ay maaring dinisenyo upang tulungan kang magawa ang iyong course work sa araw, sa gabi, o sa Sabado't-Linggo sa flexible panahon, habang nagtratrabaho, nagbibiyahe, o nagpapalaki ng anak.
 14. TECHNOLOGY ENTRY PROGRAM
  Ito ay mga programa para sa akademikong paghahanda na makakatulong sa iyo na makapasok sa mga technology programs sa post-secondary level. Kung minsan, ang mga ito'y tinatawag na bridging programs dahil nagbibigay sila ng pagkakataon sa iyo na makuha ang skills at prerequisites upang mag-transisyon o mag-bridge mula sa iyong akademikong area ng pag-aaral patungo sa isang technology area.
 15. TECHNICAL PROGRAMS
  Ang mga technical program na ito, na dinisenyo upang bigyan ka kaagad ng access sa lugar ng trabaho, ay gumagamit ng praktikal na paraan ng pagtuturo, at karaniwan silang nasa mekanikal o mga siyentipikong area.
 16. UNIVERSITY TRANSFER STUDIES
  Ang university transfer studies / mga kurso ay nagpapahintulot sa iyo na tapusin ang iyong first at second-year university level course work sa isang kolehiyo o unibersidad bago ka lumipat sa isang undergraduate degree program sa ibang institusyon.
Ang iba’t-ibang mga pathway o daan