Plan

Apprenticeship

Pagsamahin ang on-the-job training at
panahon sa classroom

Kumita habang ikaw ay natututo

Ang Industry Training Authority (ITA) ay may Apprentice Job Match program upang tulungan kang magpasiya kung aling trade ang pinakamainam para sa iyo.

Ang ITA ay mayroon ding mga programa para sa mga Aboriginal, mga kababaihan, at mga kabataan, upang malaman nila ang iba't-ibang mga mapagpipiliang trade.

Para makakuha ng apprenticeship, kailangang mayroon kang industry o employer sponsor; ang apprenticeship ay aabutin nang 4 na taon upang makompleto. Ang mga apprenticeship ay maaring magsimula sa iba't-ibang mga paraan:

1. Ikaw ay isang estudyante sa high school at alam mo kung anong trades career ang gusto mo.

Simulan kaagad ang iyong karera sa tulong ng apprenticeship training habang tinatapos mo ang iyong high school. May iba't-ibang trade programs na bukas para sa mga estudyante sa high school, at kadalasan ay nakapagbibigay sila ng karagdagang pinansyal na suporta para sa iyong unang taon ng training. Humingi ng tulong sa counsellor o career advisor ng iyong paaralan upang makakuha ka ng apprenticeship.

2. Ikaw ay interesado dito, pero wala kang skills na hinahanap ng isang maaring maging employer/sponsor.

Sa BC, may mga programa ang Trades Foundation kung saan malalaman mo ang mga ispesipikong trade at kung saan makukuha mo ang skills na hinahanap ng mga isponsor. May magagawang paraan, kahit wala kang entry-level skills. Kapag nakompleto mo na ang Foundation program, karaniwang mabibigyan ka ng Level One ng Apprenticeship training. Ang ilang mga programa ay makakatulong sa iyo na humanap ng isponsor. I-search ang EducationPlannerBC programs at i-type ang Keyword "Foundation" sa search finder; i-apply rin ang ‘Trades Training’ filter option sa ilalim ng ‘Program Credentials’ upang hanapin ang Trades Foundation programs na makakatulong sa iyo na simulan ang iyong karera.

3. Mayroon kang employer sponsor at nais mong gawing pormal ang iyong apprenticeship training.

Oras na mayroon ka nang employer sponsor para sa iyong apprenticeship, kailangan mo at ng iyong employer na magrehistro sa Industry Training Authority

Tingnan ang Apprenticeship Basics ng ITA.

Dinisenyo para sa
on-the-job training