Plan

Gastos ng Edukasyon

Magkano ang Magiging Gastos sa Aking Edukasyon?

Alamin ang Gastos ng Iyong Investment

Dapat isaalang-alang ng iyong plano sa edukasyon ang iba’t-ibang uri ng mga gastos habang kinukuha mo ang iyong credential.

Mga Uri ng Gastos

  1. Matrikula - Magkano ang magiging gastos ng iyong programa? Alamin kung ano ang magiging gastos para sa bawat semestre o bawat buwan, at para sa katagalan ng buong programa. Unawain ang iyong mga gastos sa pangmatagalang panahon. Para sa impormasyon tungkol sa mga tantiya ng gastos sa mga programa, tingnan ang Search Maaring malaki ang pagkakaiba ng mga gastos dahil sa:
    • Programang pipiliin - ang fees ng ilang mga institusyon at mga programa ay maaring mas mataas kaysa sa iba. Pagkumparahin ang gastos ng matrikula, hindi lamang ng mga institusyon, ngunit ng mga programa rin.
    • Ang mga co-op na programang may mga co-op na opsyon ay maaring hindi kasing mahal dahil kikita ka habang ikaw ay nasa iyong semestre ng co-op, at magagamit ito upang bayaran ang matrikula.
    • Class format - ang mga kursong may mga lab bukod pa sa mga lecture, o mga programang tinuturo nang hands-on o simulation format, ay maaring mas magastos sa matrikula.
  2. Student Fees – Ang lahat ng mga institusyon ay may student fees na ginagamit upang suportahan ang mga serbisyo sa estudyante. Ang karamihan ng mga institusyon ay may medical coverage at bus passes. Ang mga ito ay maaring mukhang karagdagang fees, pero makakatulong din sila sa iyo na makatipid.
  3. Mga Libro at Supplies - Sa ilang mga programa, kailangan mo lamang bumili ng mga libro, habang sa iba naman ay kailangan mong bumili ng tools, work boots, art supplies, o specialized computer software. Mahal ang mga textbook para sa ilang disciplines, tulad ng nursing. Tingnan ang Money Tips upang malaman kung paano makatitipid sa mga libro at supplies. Matatantiya ng EducationPlannerBC ang halaga na gagastusin mo para sa mga libro at supplies. Tandaan na kapag ginamit mo ang open textbooks, maaring malaki ang matitipid mo sa gastos sa mga textbook. Ang open textbooks ay available online, at ito’y libreng magagamit ng mga estudyante, mga guro, at mga miyembro ng publiko. Ang mga ito ay abot-kayang alternatibo sa mga textbook na inilalathala lamang.  
  4. Mga Pang-araw-araw na Gastos Isulat ang iyong mga pang-araw-araw na gastos habang ikaw ay pumapasok sa post-secondary. Maari ka bang tumira sa bahay, kasama ng iyong mga magulang? Kung hindi, maninirahan ka ba sa on-campus housing, o uupa ka ba ng lugar? Mayroon ka bang mortgage, o kailangan mo ba ng child care? Malaki ang pagkakaiba ng gastos sa upa at child care sa iba’t-ibang lugar ng BC, kaya dapat kang mag-research upang malaman kung saan ka maninirahan at kung magkano ang gagastusin mo dito. Huwag kalimutang isama ang mga gastos tulad ng pagkain, koryente, transportasyon, telepono, internet, at libangan. Maglaan ng panahon upang gumawa ng realistic na budget bago mo simulan ang iyong edukasyon upang mabawasan ang iyong stress! 
Education Plans include Budgets