Plan

Financial Aid

Kailangan mo ba ng tulong sa pagbabayad ng iyong edukasyon?

Ano ang Financial Aid?

Kabilang sa financial aid ang iba't-ibang uri ng pinansyal na suporta na maari mong i-access upang tulungan ka sa gastos ng post-secondary na edukasyon. Alamin mula sa iyong high school counsellor, sa iyong komunidad, sa iyong institusyon, at sa StudentAid BC kung ano ang available.

StudentAid BC

Ang StudentAid BC ay tumutulong sa gastos ng post-secondary na edukasyon sa pamamagitan ng BC at Canada student loan programs, training grants para sa mga in-demand na okupasyon, at scholarships. Ang StudentAid BC ay nagbibigay rin ng impormasyon tungkol sa gastos ng post-secondary na edukasyon; ito'y nakikipagtulungan sa mga indibidwal na institusyon sa pagproseso ng student loans, grants, at scholarships, at nag-aalok ito ng mga programa na tumutulong sa pagbayad ng loan o utang. Tingnan ang Mga Madalas na Katanungan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa StudentAid BC.

Mga Uri ng Financial Aid

  1. Kinikilala nito ang malaking kontribusyon sa iba't-ibang mga area ng expertise. Kinikilala nito ang mga kontribusyon na ibinibigay ng mga estudyante, at ito'y maaring may perang halaga.
  2. Ang scholarships ay ibinibigay sa mga estudyente para sa kanilang natatanging kahusayan sa pag-aaral, pakikipagtulungan sa komunidad, at pagiging pinuno, at/o kahusayan sa isport. Tingnan ang Scholarships and Bursaries para sa karagdagang impormasyon.
  3. Ang bursary funds ay ginagamit upang suportahan ang mga estudyenteng nangangailangn ng pinansyal na tulong at na kasiya-siya sa pag-aaral. Ang bawat institusyon ay mayroong bursary program at ang mga estudyante ay maaring magtanong tungkol dito. Tingnan ang Scholarships and Bursaries.
  4. Ang grants ay ipinagkakaloob sa mga estudyente upang tulungan silang bayaran ang kanilang mga gastos sa edukasyon. Ang grants ay hindi utang at hindi kailangang bayaran pagkatapos. Ang financial aid advisors sa bawat institusyon ay makakatulong sa mga estudyante na mag-apply para sa mga grant.
  5. Ang Interest-Free Loans ay walang interest, pero kailangang bayaran ang principal o halagang inutang. Ang ilang mga estudyante ay nagsasaayos ng interest-free loans mula sa kanilang mga magulang. May mga employer na naglalaan ng interest-free loans sa kanilang mga empleyado kung sila'y pumapasok sa post-secondary. Ang Canadian Forces ay may interest-free loans para sa kanilang mga miyembro.
  6. Ang Moderate Interest o Line of Credit Loans ay mga pautang ng bangko na naglalaan sa mga estudyante ng loans na may katamtamang interest, o line of credit para sa pagpopondo ng edukasyon.
  7. Ang pamahalaan ng BC at ang pamahalaan ng Canada ay may inaalok na Student Loans para sa edukasyon. Ang loans na ito ay batay sa pinansyal na pangangailangan at wala kang babayarang interest habang ikaw ay naka-enroll nang full-time sa pag-aaral. Ang isang aplikasyon na ipapadala sa StudentAid BC ay para sa BC at para din sa Canada student loan program.
  8. Ang Work-Study ay isang programang inaalok ng karamihang mga institusyon sa campus. Ito'y naglalaan ng part-time na binabayarang trabaho na iaakma sa iskedyul ng estudyante.
  9. Ang Youth Educational Assistance Fund for Former Youth in Care - ang mga dating BC youth in care na mga estudyente sa pagitan ng 19-24 taong-gulang ay kwalipikadong makatanggap nang hanggang $5,500 bilang pondo para sa kanilang post-secondary na edukasyon. Kung ikaw ay inalagaan ng Ministry of Children and Family Development, anumang delegadong Aboriginal na ahensiya, maaring kwalipikado ka. Tingnan ang Eligibility and How to Apply para sa karagdagang impormasyon.
Humingi ng tulong sa Financial Aid Advisors ng iyong institusyon!